Nygardens-chili
Vena 326, 44294 Ytterby
info@chiliplatsen.se
tel: 072-889 34 32